سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی

مدیر سایت: دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی

سایت تخصصی روانشناسی
دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس محل کار:

آدرس دانشگاه: مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه علوم تربیتی ، تلفن تماس : 05138805000داخلی 5892
پلی کلینیک روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد : شماره داخلی 3676

آدرس مرکز مشاوره : مشهد، پنج راه سناباد، تقاطع خیابان پاستور، ساختمان پزشکان مهر، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه و رفتار، شماره های تماس: 05138412279


آخرین نظرات

1.پرسشنامه دلزدگی زناشویی

2.Adult PAQ

3.Life orientation

4.MMPI

5.NEO

6.آزمون رضایت شغلی

7.پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

8.پرسشنامه استرس

9.پرسشنامه افسردگی بک

10. پرسشنامه تصور بدنی

11. پرسشنامه خودشناسی

12. پرسشنامه دلزدگی زناشویی

13. پرسشنامه رضایت از زندگی

14. پرسشنامه سازگاری ازدواج (الف و ب)

15. پرسشنامه سازگاری

16. پرسشنامه سازگاری

17. پرسشنامه سنجش خلاقیت

18. پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو

19. ام ام پی آی فرم کوتاه

20. پرسشنامه محبوبیت

21. پرسشنامه نگرش به زندگی

22. پرسشنامه نگرش به زندگی – گلومبرگ – راس

23. پرسشنامه قدرت رهبری

24. خصوصیات اخلاقی و ودورث

25. خودپنداره

26. دلبستگی هازن و شیور

27. راهبردهای مقابله­ای، سبک های دلبستگی و احساس غربت

28. راهنمای پرسشنامه روان نژندی کوندو

29. راهنمای پرسشنامه سازگاری

30. راهنمای سازگاری ازدواج فرم الف و ب

31. راهنمای فرم بلند ام ام پی آی

32. سلامت روان

33. شخصیت نوع A و B

34. فرم بلند شخصیت MMPI

35. نگرش نسبت به خلاقیت

36. هوش معنوی

37. پرسشنامه اضطراب بک

38. DASS

39. MCQ-30

40. آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی

41. آزمون عزت نفس کوپر

42. اطلاعات جمعیت شناختی

43. آلکسی تیمیا

44. پرسشنامه تمایز یافتگی

45. پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ

46. پرسشنامه استرس شغلی

47. پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)

48. پرسشنامه الگوی ارتباطی

49. پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد

50. پرسشنامه تجربه رایانه

51. پرسشنامه جهت گیری هدف

52. پرسشنامه خود تنظیمی

53. پرسشنامه خودکار آمدی درد

54. پرسشنامه خودکارآمدی رایانه

55. پرسشنامه خود کار آمدی معلم

56. پرسشنامه خود گردانی

57. پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

58. پرسشنامه رویکردهای یادگیری بیگز

59. پرسشنامه ساختار قدرت

60. پرسشنامه سلامت روانشناختی

61. پرسشنامه سواد اطلاعاتی

62. پرسشنامه عزت نفس روزینبرگ

63. پرسشنامه عزت نفس

64. پرسشنامه عقاید ناکارآمد

65. پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز

66. پرسشنامه مقابله با موقعیت فشارزا

67. پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

68. پرسشنامه نگرش نسبت به درس ریاضی

69. رضایت شغلی شریعت

70. مقیاس تاثیر رویداد

71. مقیاس دانشگاهی ادراک از محیط

72. مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه

73. مقیاس صمیمیت

74. مقیاس فاجعه آمیزی درد

75. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

76. مقیاس کمالگرایی چند بعدی فراست

77. مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون

78. مقیاس سازگاری دو عضوی گراهام اسپانیر

79. سبک های اسناد

80. SCL-90

81. راهنمای SCL-90

82. اضطراب هامیلتون

83. اضطراب و افسردگی بیمارستانی

84. اضطراب

85. افسردگی بک

86. افسردگی سما

87. انگاره پردازی خودکشی ماخ

88. تاثیرات وقایع بر زندگی

89. تحمل ناکامی

90. ترس

91. مقیاس تفسیر مسئولیت

92. جملات ناتمام راتر

93. خود بیمار انگاری

94. راهنمایی شاخص کرنل

95. شخصیت سنخ الف

96. فرم بلند ام ام پی آی

97. مقیاس مسئولیت نگرش ها

98. مقیاس ناامیدی برای کودکان

99. سیاهه نشانه های جسمانی

100. پرسشنامه نشانه های رفتاری ( سیاهه ترس)

101. پرسشنامه وسواس فکری – عملی

102. وسواس فکری – عملی براون

103. پرسشنامه کمرویی به همراه راهنما

104. بیش فعال کودکان ویژه روانشناس

105. ارزشهای شغلی و خانوادگی

106. آزمون مقیاس انگیزه تایید به همراه راهنما

107. بلوغ اجتماعی رائو به همراه راهنما

108. تایید جویی کودکان به همراه راهنما

109. رشد اجتماعی واینلند به همراه راهنما

110. آزمون رضایت شغلی به همراه راهنما

111. پرسشنامه مقیاس عشق به همراه راهنما

112. قدرت رهبری به همراه راهنما

113. آزمون هوش هیجانی به همراه راهنما

114. سازگاری بل به همراه راهنما­

115. انگیزه پیشرفت هرمنس به همراه راهنما

116. انگیزش پیشرفت 2

117. پرسشنامه راهنمای نیازهای GNI

118. پرسشنامه عادت های مطالعه

119. استفاده بهینه از وقت

120. انگیزه پیشرفت فرافکن

121. چرا به مدرسه می­روید

122. راهنمای آمادگی تحصیلی متروپالیتن

123. راهنمای رغبت سنج تحصیلی – شغلی

124. شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

125. پرسشنامه درونگرایی – برون گرایی

126. پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو

127. منبع کنترل راتر

128. پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

129. پرسشنامه ارزشهای اخلاقی (P.V.Q)

130. اندریافت کودکان

131. خلق و خوی مالهوترا

132. پرسشنامه سبک هویت ISI-6G

133. سبکهای شخصیتی آیزنک بزرگسالان

134. سبک های شصخیتی آیزنک نوجوان

135. شخصیت الف و ی

136. شخصیت چند جنبه ای برن رویتر

137. قدرت ریسک

138. FAD

139. Marital intimacy questionnaire

140. Relational Belief Inventory

141. اقتدار والدین

142. پرسشنامه قدرت رهبری

143. پرسشنامه محبوبیت

144. پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ

145. پرسشنامه قدرت رهبری

146. تایید جویی کودکان

147. پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

148. شناخت و داوری نسبت به مردم

149. مقیاسهای ارزشهای شغلی – خانوادگی دختران

150. مقیاس آگاهی از خود SFAS

151. آزمون مقیاس انگیزه تایید

152. مقیاس پذیرش مخاطب AOS

153. موقعیت های زناشویی

154. نگرشهای صمیمانه

155. آزمون حمایت اجتماعی

156. پرسشنامه تعارض زناشویی

157. پرسشنامه جو عاطفی خانواده شیفر

158. پرسشنامه صمیمیت زوجین

159. شیوه های فرزند پروری بامریند

160. مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون

161. مقیاس نگرشهای مربوط به عشق

162. --

163. آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان

164. پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

165. پرسشنامه هویت

166. رشد اخلاقی رست

167. شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

168. مقیاس رشد اجتماعی واینلند

169. پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی

170. رشد اجتماعی وایتزمن

171. AMI

172. AMT

173. Cognitive style

174. آزمون حافظه بصری کیم کاراد

175. آزمون آندره ری

176. آزمون بنتون

177. آزمون تصویر آدمک گودیناف

178. آزمون حافظه وکسلر

179. آزمون هوشی دمینوها

180. آزمون هوشی آر.بی. کتل

181. آزمون موزائیک ژیل

182. آزمونهای حافظه کلامی و عددی

183. آزمون هوشی پیاژه

184. پرسشنامه سبک های تفکر

185. راهنمای آزمون مکعب های کهس

186. ریون

187. ریون بزرگسال

188. هوشی سانتوچی

189. فرم مصاحبه بالینی

190. DASS

191. DOT probe

192. Social phobia scale

193. Stroop

194. آزمون بندر گشتالت

195. آزمون تحمل ناکامی

196. آزمون ترس

197. آزمونهای PTSD

198. اضطراب امتحان

199. اضطراب زانک

200. اضطراب وجودی

201. افسردگی بک

202. باورهای غیر منطقی جونز

203. باورهای مرتبط با مواد

204. پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

205. پرسشنامه افسردگی سما

206. پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز

207. MMPI-2 فرم کوتاه

208. پرسشنامه اضطراب شناختی

209. پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار

210. حافظه شرح حال

211. خشم اشپیلینگر

212. درمان فراشناختی

213. سیاهه نشانه های جسمی

214. سیاهه تاثیرات وقایع بر زندگی

215. سیاهه ترس

216. شاخص کرنل

217. شیوع شناسی مواد

218. مقیاس اضطراب کتل

219. مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

220. مقیاس تفسیر مسئولیت

221. درجه بندی اضطراب هامیلتون

222. مقیاس مسئولیت نگرشها

223. مقیاس ناامیدی کودکان

224. نگرش ناکارآمد

225. Accademic stress questionnaire

226. Study process questionnaire

227. آزمون انگیزه پیشرفت

228. آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

229. آزمون فرافکن دئوموهان

230. استرش شغلی اشپیلبرگر

231. پرسشنامه تعهد سازمانی

232. پرسشنامه جو سازمانی

233. پرسشنامه راهنمای نیاز

234. پرسشنامه رضایت شغلی

235. پرسشنامه عادت مطالعه

236. پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

237. چرا به مدرسه می­روید

238. خسروی

239. راهبردهای خودانگیخته یادگیری

240. رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

241. فرسودگی شغلی گلدارد

242. فرسودگی شغلی مسلش

243. TAT

244. اندریافت کودکان

245. تست رورشاخ

246. تیپ بدنی کریچمر

منبع : http://www.bargozideha.com

نظرات  (۱)

۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۹:۰۳ مهران رستگار قلعه

سلام دنبال پرسشنامه تاثیر فضای مجازی بر ارزش خانواده میگردم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی