جایگاه خدا در انسان‌شناسی قرآنی

نویسنده: عبدالله نصر

هنگام بحث از انسان از دیدگاه قرآن همواره باید این نکته را در نظر داشت که جهان‌بینی قرآن خدا مرکزی و خدامحوری است، نه انسان مرکزی و انسان‌مداری.