دانستنی‌هایی از روایات اهل‌بیت(ع) در تربیت کودکان
 
چکیده
مقاله «تربیت جنسی کودک در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام)» ، نوشتاری پیرامون بررسی اعتبار سندی و مفهوم سخنان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در تربیت جنسی کودک است که نویسنده قصد دارد در کنار بررسی اعتبار این روایات، توصیه‌هایی که ازاین‌دست از روایات  به دست می‌آید را دسته‌بندی کرده و به‌گونه‌ای عملی آن‌ها را بیان نماید. با بررسی اجمالی جوامع حدیثی می‌توان روایات بسیاری را در این مورد کشف کرد که نکات بسیار مهمی را در این موضوع در خود جای‌داده است که می‌تواند این نکات راه گشای حرکت والدین و نیز  مربیان در امر تربیت جنسی باشد.
ازجملۀ این موارد می‌توان به دوری از آمیزش در نزد کودک، جدا نمودن بستر کودک، جلوگیری از تماس بدنی با کودک، حفظ  کودک از بوسیدن نامحرمان، جلوگیری از دیدن اندام او توسط دیگران ازجمله مواردی است که در روایات به‌عنوان تربیت جنسی کودک می‌توان مشاهده کرد .
در کنار بررسی این موضوع مطالبی در تعریف تربیت و گونه‌های تربیت، به‌طور خاص به این نوع تربیت در مقطع کودکی پرداخته است.
داشتن جامعه‌ای عاری از خطاهای جنسی، آرمانی است که تمامی جوامع انسانی به دنبال آن هستند و این امر پدید نمی‌آید مگر باتربیت جنسی درست فرزندان در سنین کودکی.

تعداد کلمات 3921/ تخمین زمان مطالعه 20 دقیقه
راضیه مرزانی    
 
دسته‌بندی‌ای که در روایاتی از اهل‌بیت در این مورد رسیده است، به دودسته می‌باشد، برخی از ایشان توصیه‌هایی است که به والدین و اطرافیان کودک در تربیت جنسی فرزند برمی‌گردد و دسته‌ای دیگر به‌گونه‌ای توصیه‌های تربیتی است برای خود شخص در دوران کودکی که باز به‌گونه‌ای، این موارد را باید والدین به فرزند خویش تذکر داده و او را در انجام و به خاطر سپردن این دست از اعمال یاری دهند.