خدایی در این نزدیکی است
نویسنده: زهرا عرب سرخ
 
کاذب بودن هیاهوی دنیای مدرن با امکانات دیجیتالی اش آنچنان عیان است که با گسترده شدن دایره پیشرفت‌های بشری، به همان میزان بلکه بیشتر حوزه تنهایی انسان‌ها نیز وسعت می‌یابد. پیدایش رسانه‌های الکترونیکی، تلوزیون‌های سه بعدی، پیشرفت‌های وسیع در عرصه نانو تکنولوژی و صداها اختراع و اکتشاف جدید که همگی با هدف کاهش نیازهای بشر و افزایش آسایش و آرامش زندگی او به وجود آمده اند، شاید در ظاهر یک زندگی راحت را برای انسان معاصر به ارمغان آورده باشند اما هیچ کدام از این دستاوردها نتوانسته علاجی برای تنهایی بشر امروز باشد. در قرن بیسشت و یکم، بشر در سایه دستاوردهای علمی، جلوه‌های متنوعی از لذت و سر گرمی‌های مادی را تجربه کرده است. ولی نه تنها از دست مشکلات روحی و احساسی ناامنی نجات یافته: بلکه اضطراب و احساس پوچی بیش از گذشته جان بشر امروز را تهدید می‌کند.